Теч от комин

 

Теч от коминТеч от комин е един от течовете, които се откриват и доказват трудно. Комини има на скатните покриви и на плоските покриви, общо взето комини има всяка сграда. При скатните покриви комините имат обшивка , която ги отделя и в същото време ги свързва с хидроизолацията и ската на покрива. При равните ( плоските покриви ) комините са замонолитени и имат само хидроизолация. При теч от комин водата може да проникне под изолацията и да се спусне по самият комин. В такива случай е ясно, че теча е от комина, но поочти никога теча не се визуализира по този начин. В повечето случай на теч от комин водата прониква под хидроизолацията и обшивката на комина, като се предвижва до слаба точка в конструкцията и хидроизолацията, от където прониква надолу. Затова самият теч от комин понякога се характеризира като теч от покрив, но реално водата прониква около комина.

Откриването на теч от комин е доста сложна задача по две причини. При дъжд или снеготопене се получава теч, не не е възможно откриване на теча, поради атмоосферните условия, а след подобряване на времето се наблюдават само остатъци от влага в изолацията или замазката. Откриване на теч от комин се извършва от външна страна на сградата, от самият покрив, като комина се обследва с термографска камера. При нужда се обследва комина и в поодпокривната част на сградата. Желателно е лицето извършващо откриването на теча от комин да има представа и завършен курс по покривни конструкции.

Трябва да се знае, че под комин се има предвид комин, въздуховод, вентилационен отвор и други отвори в покривната конструкция завършващи над нея.

Ние предлагаме откриване на течове от комин, както и отстраняване на течове от комини.